Schuldsanering via de Wsnp

Wsnp staat voor Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Voordat u een beroep kunt doen op de Wsnp moet er een minnelijke schuldregeling aan uw schuldeisers zijn aangeboden. Dit wordt ook wel de buitengerechtelijke fase of schuldhulpverlening genoemd. Een voorwaarde voor het slagen van de buitengerechtelijke fase is dat alle schuldeisers hebben ingestemd met een schuldregeling. Indien dit niet het geval is, dan kunt u bij de rechtbank een verzoek doen tot toelating tot de Wsnp. Ook als u een eenmanszaak heeft gehad, vennoot was van een vennootschap onder firma (V.o.f.) of deel uitmaakte van een maatschap kunt u een beroep doen op de Wsnp.

Het is mogelijk om bij het verzoek tot toelating tot de Wsnp de rechtbank tevens te verzoeken om de schuldeisers die weigerden om mee te werken aan de schuldregeling te bevelen om hiermee alsnog in te stemmen. Dit verzoek wordt als eerste behandeld. De rechtbank toetst op basis van een aantal criteria of de schuldeisers in redelijkheid niet konden weigeren om in te stemmen met de schuldregeling. Indien de rechter hiertoe oordeelt dan worden de weigerachtige schuldeisers alsnog verplicht om in te stemmen met de reeds aangeboden schuldregeling. Er is dan sprake van een zogenaamd dwangakkoord. In dat geval komt het verzoek tot toelating tot de Wsnp te vervallen.

De toelating tot de Wsnp is aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet u te goeder trouw zijn ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van uw schulden en moet u zich tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk baten voor uw schuldeisers te verwerven. Indien u ondernemer bent, dan zult u uw bedrijfsactiviteiten in beginsel moeten staken. U dient aldus in loondienst werkzaam te zijn. Het voordeel van de Wsnp is dat u na 3 jaar een schone lei krijgt indien u zich heeft gehouden aan de verplichtingen uit de Wsnp. Een schone lei houdt in dat uw schuldeisers de vorderingen ten tijde van het uitspreken van de schuldsanering niet meer op u kunnen verhalen. Ten aanzien van deze schulden ben u dan bevrijd.

Gedurende de Wsnp dient geld gespaard te worden voor uw crediteuren. Bij aanvang van de Wsnp wordt een boedelrekening geopend waarop gedurende de Wsnp geld voor uw schuldeisers wordt gespaard. Van het inkomen dat u gedurende de Wsnp verdient, mag slechts een bepaald deel worden gehouden. Dit wordt het vrij te laten bedrag genoemd. De hoogte van dit bedrag komt neer op ongeveer 95-100% van de voor u geldende bijstandsnorm. De rest van het inkomen boven het vrij te laten bedrag wordt gespaard ten behoeve van de boedel.

Zoals hiervoor vermeld, duurt een Wsnp in beginsel 3 jaar. Gedurende de Wsnp kunt u een akkoord aan uw schuldeisers aanbieden. De regels voor aanvaarding van het akkoord tijdens de Wsnp zijn soepeler dan bij het buitengerechtelijk akkoord (de schuldregeling in de buitengerechtelijke fase). In sommige gevallen kan de rechter zelfs een weggestemd akkoord toch nog afdwingen. Nadat het akkoord door de rechtbank is goedgekeurd, eindigt de Wsnp.

Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp staat ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand en wordt door rechtbanken aangesteld tot bewindvoerder Wsnp. Ik heb ruime ervaring op het gebied van het insolventierecht (Wsnp en faillissementen). Voor advies over de Wsnp en faillissementen kunt u bij mij terecht.

Ondanks de gestructureerde werkwijze kan er een geschil ontstaan over zaken. Hiervoor wordt een duidelijke klachtenregeling gebruikt. U vindt de klachtenregeling hier.

Via het contactformulier kunt u op eenvoudige wijze met mij in contact komen. U krijgt altijd snel een antwoord. U kunt mij ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 030-6703054.