Schuldhulpverlening

Indien u als particulier of ondernemer aanzienlijke schulden heeft en het lukt niet om met uw schuldeisers uitstel van betaling of een betalingsregeling te treffen dan is het verstandig om in een vroeg stadium contact met mij op te nemen. Er kan dan een inventarisatie worden gemaakt van uw financiële situatie en/of van uw onderneming en mogelijk kan er een minnelijke regeling met uw schuldeisers worden getroffen door het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord of een schuldbemiddeling.

Buitengerechtelijk akkoord

Een buitengerechtelijk akkoord (ook wel onderhands akkoord genoemd) is een overeenkomst tussen u en uw schuldeisers over gedeeltelijke afkoop van de totale schuldenlast tegen finale kwijting op basis van betaling van een percentage van de totale schuldenlast. De schuldeisers krijgen dan een deel van hun vordering uitbetaald en schelden u het restant van de vordering kwijt.

Schuldbemiddeling

Er kan ook een minnelijke regeling met uw schuldeisers worden overeengekomen dat de schuldenlast gedeeltelijk wordt terugbeltaald in termijnen naar draagkracht tegen finale kwijting.  In dat geval spaart u gedurende 36 maanden voor uw schuldeisers. Na afloop van 36 maanden bent u van uw schuldenlast bevrijd. Een schuldregeling in de vorm van een buitengerechtelijk akkoord of schuldbemiddeling komt tot stand indien alle schuldeisers hiermee instemmen. Bij de schuldregeling wordt gewerkt conform de wettelijke regels van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).

Dwangakkoord

Een buitengerechtelijk akkoord is geslaagd indien alle schuldeisers met het akkoord instemmen. Indien één of meerdere schuldeisers niet instemmen met het akkoord dan kan bij de rechtbank worden verzocht om de weigerachtige schuldeiser(s) te bevelen in te stemmen met het buitengerechtelijk akkoord. Dit verzoek wordt door de rechtbank voorafgaand aan het verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) behandeld. De rechtbank toetst op basis van een aantal criteria of de schuldeisers in redelijkheid niet konden weigeren om in te stemmen met het buitengerechtelijk akkoord. Indien de rechter hiertoe oordeelt dan worden de weigerachtige schuldeisers alsnog verplicht om in te stemmen met het buitengerechtelijk akkoord. Er is dan sprake van een zogenaamd dwangakkoord. In dat geval komt het verzoek tot toelating tot de Wsnp te vervallen.

Voorlopige voorzieningen in het kader van een bedreigende situatie

Het kan voorkomen dat u gedurende het traject van de schuldhulpverlening te maken krijgt met een bedreigende situatie zoals een dreigende ontruiming van de woning door de verhuurder, een dreigende afsluiting van gas, water en elektriciteit of een dreigende ontbinding van de ziektekostenverzekering. Bij de rechtbank kan dan een verzoekschrift worden ingediend voor een voorlopige voorziening. De voorlopige voorziening houdt een moratorium in voor de duur van maximaal zes maanden. Gedurende deze periode kan de verhuurder geen ontruiming in gang zetten, kunnen de nutsvoorzieningen niet worden afgesloten en kan de ziektekostenverzekering niet worden ontbonden. Het voorgaande geldt onder het voorbehoud dat u de lopende betalingsverplichtingen waarop het moratorium betrekking heeft nakomt.

Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp)

Indien het schuldhulpverleningstraject niet is gelukt omdat niet alle schuldeisers hebben ingestemd met de aangeboden schuldregeling, kan bij de rechtbank een verzoekschrift worden ingediend tot toelating tot de Wsnp. In dit verzoekschrift kan tevens een verzoek worden ingediend om de weigerachtige schuldeisers te bevelen in te stemmen met het buitengerechtelijk akkoord (ook wel een dwangakkoord genoemd).

Doorstart of beëindiging van de onderneming

Indien uw onderneming nog levensvatbaar is, kan het aanbieden van een akkoord tegen finale kwijting aan uw schuldeisers ervoor zorgen dat u een doorstart kunt maken. Het is ook mogelijk dat uw onderneming niet meer levensvatbaar is en dat u besluit om de onderneming na het aanbieden van het akkoord te beëindigen. Om de onderneming te beëindigen moeten vaak nog een aantal zaken geregeld worden. U kunt hierbj denken aan een afrekening met de Belastingdienst op het gebied van de inkomsten- en omzetbelasting, verkoop van activa en ontslag van personeel. Indien het buitengerechtelijk akkoord is geslaagd en de onderneming vervolgens is beëindigd nadat diverse afwikkelingskwesties zijn geregeld, heeft u geen schuldenlast meer en voorkomt u dat u een beroep moet doen op de Wsnp of in een faillissementssituatie komt te verkeren.

Samenvattend kan ik de volgende werkzaamheden voor u verrichten:
  • schuldhulpverlening door het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord of een schuldbemiddeling aan uw schuldeisers;
  • indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank tot het opleggen van een buitengerechtelijk akkoord (dwangakkoord) aan weigerachtige schuldeisers;
  • indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank voor het treffen van een voorlopige voorziening in het geval van een bedreigende situatie;
  • indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank inzake toelating tot de Wsnp;
  • afwikkelen van juridische en fiscale kwesties bij de beëindiging van uw bedrijf;
  • geven van advies over het schuldhulpverleningstraject, het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord, de Wsnp en faillissementen.

Via het contactformulier kunt op eenvoudige wijze met mij in contact komen. U krijgt altijd snel een antwoord. U kunt mij ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 030-6703054.