Klachtenregeling Wsnp

Artikel 1 Begripsomschrijving

Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp ingediende uiting van ongenoegen betreffende de dienstverlening.

Gedragscode: De gedragscode die van toepassing is op  bewindvoerders Wsnp die geregistreerd staan in het register als bedoeld in het Reglement register bewindvoerder Wsnp

Klager: een cliënt die een klacht indient bij Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp en op wie de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is.

Klachtenprocedure: De door Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Artikel 2 Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van personen op wie de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is binnen redelijke termijn op een vooraf kenbare wijze constructief af te handelen;
 2. Verbetering van kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling.

Artikel 3 Klachtrecht

Een klacht kan worden ingediend over het gedrag van de bewindvoerder of over de wijze waarop in een bepaalde situatie volgens de klager wel of niet gehandeld had moeten worden.

Artikel 4 Mondelinge/andere klachten

Een mondelinge klacht of een klacht per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp zal de klager in dat geval wijzen op de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.

Artikel 5 Indiening klacht

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.
Een klacht dient ten minste te bevatten:

 • De naam en het adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • Een omschrijving van het gedrag/de handeling waartegen de klacht is gericht alsmede het tijdstip van het gedrag/de handeling
 • Eventuele bewijsstukken
 • Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling van de klacht.

Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na tien werkdagen hiervan bericht.

Artikel 6 Afdoening in der minne

Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp zal spoedig telefonisch contact opnemen met de klager en nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden kan worden gesteld.
Zodra Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp en de klager tot een informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenregeling.

Artikel 7 Bijstand door gemachtigde

Een klager kan zich door een gemachtigde, advocaat en procureur laten bijstaan of vertegenwoordigen.
Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp zal van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

Artikel 8 Geen verplichting tot klachtbehandeling

Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp is niet verplicht een klacht te behandelen:

 • indien zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan.
 • indien er langer dan 6 maanden tussen gedrag/handeling en indiening van de klacht is verstreken.
 • indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 9 Ontvangstbevestiging

De klager ontvangt binnen tien werkdagen een schriftelijke reactie waaruit blijkt dat zijn/haar klacht in behandeling is genomen, en op welke termijn hierover nader contact zal volgen. Dit nader contact kan bestaan uit het telefonisch contact opnemen met de klager waarbij de klacht zal worden geverifieerd,  het uitwisselen van informatie omtrent de klacht bij de klager en/of andere personen of instanties.

Een klacht die niet bestemd is voor Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp wordt zo spoedig mogelijk teruggezonden naar de klager.

Artikel 10 Hoor en wederhoor

Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp past telefonisch hoor en wederhoor toe tenzij een klacht kennelijk ongegrond is dan wel klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord.

Artikel 11 Behandelingstermijn

Uitgangspunt is dat Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp de klacht analoog aan de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken afhandelt. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dan wordt de klager hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt.

Artikel 12 Afdoening

Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek en de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 13 Inhoudelijke klachten

Wanneer een minnelijke oplossing als bedoeld in artikel 6 niet mogelijk is gebleken of wanneer de klager de bevindingen en conclusies uit het onderzoek verwerpt, zal de klacht door Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp worden gemeld bij de rechter-commissaris van de rechtbank waar het betreffende dossier is ondergebracht. Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp zal de rechter-commissaris om advies of een verhoor verzoeken teneinde het geschil op te lossen. De bewindvoerder van Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp zal het advies of de conclusies van de rechter-commissaris aanvaarden en opvolgen.

Artikel 14 Klacht betreffende de gedragingen van de bewindvoerder

Op 20 oktober 2013 is de door de Raad voor Rechtsbijstand opgestelde gedragscode voor bewindvoerders Wsnp in werking getreden. Deze gedragscode strekt ertoe om de kwaliteitsstandaard van (de werkzaamheden van) bewindvoerders Wsnp vast te leggen en verder te verhogen.

Wanneer een bewindvoerder heeft gehandeld in strijd met deze gedragscode, kan daarover een klacht worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Er moet eerst een klacht zijn ingediend bij het kantoor waar de bewindvoerder werkt.
 • De klacht mag niet gaan over de inhoud van een dossier. Dat soort klachten wordt behandeld door de rechter-commissaris die in die zaak is benoemd.

Nadere informatie en het klachtenformulier is te vinden via de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.bureauwsnp.nl

Artikel 15 Citeertitel, bekendmaking en werking

Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp.

 • De cliënten op wie de Schuldsanering Natuuriljke Personen van toepassing is, worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het bestaan van de klachtenregeling
 • Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp maakt het bestaan van deze regeling bekend middels een publicatie op haar website www.vanrijenadvies.nl.

Aldus vastgesteld op 1 oktober 2012

Klachten kunnen worden gericht aan:
Van Rijen Advies en Bewindvoering Wsnp
O.v.v. “Klachtenprocedure”
Postbus 40251
3504 AB Utrecht